Reklamační řád

Tento Reklamační řád společnosti VELA CZECH, s.r.o., se sídlem Ostrava – Vítkovice, Svatoplukova 2771/1, PSČ 703 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25781, IČO 26819643 (dále jen „prodávající“)

upravuje v souladu s platnou a účinnou právní úpravou ke dni účinnosti tohoto reklamačního řádu a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a nároků z ní vyplývajících. Otázky neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními dopadajících platných a účinných obecně závazných právních předpisů českého právního řádu.

I.  Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající zabalí a opatří zboží obvyklým způsobem pro takovéto zboží a dodá jej ve smlouvě dohodnutou přepravou

1.2. Kupující je při převzetí zboží od přepravce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. Kupující je povinen dle možností také věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

1.3. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

1.4. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

1.5. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být dodaná písemně.

II. Odpovědnost prodávajícího za vady

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží dopovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

2.2. Ustanovení uvedená v odstavci 2.1. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

III. Vyřízení reklamace

3.1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

3.2. Kupující je za účelem prokázání práv vyplývajících z vadného plnění nebo záruky za jakost prodávajícímu povinen předložit doklad o koupi zboží (např. účtenku, fakturu apod.). Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.

3.3. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

3.4. Pokud je kupujícím podnikatel, nebo pokud je zboží dodáváno zahraničnímu dodavateli, může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad až 45 dní.

3.5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součástí nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

IV. Řešení sporů

4.1.V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

4.2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím jsou k řešení vzájemných sporů příslušné obecné soudy, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů. Pokud se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz      /     web: https://adr.coi.cz/cs

Spory z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je možno on-line řešit na platformě nacházející se na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Práva kupujícího vyplývající se zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena

5.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 12.12.2018