Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti VELA CZECH, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Svatoplukova 2771/1, identifikační číslo: 26819643, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25781 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou podnikatelem (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vela.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vela.cz (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. REGISTRACE

Kupující může provádět objednávání zboží pouze po schválení registrace, kterou provede přímo z webového rozhraní obchodu. Kupujícím se může stát pouze podnikatelský subjekt s IČ.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemohou vždy úplně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Předmětem kupní smlouvy je dodávka reklamních a dárkových předmětů s označením nebo bez označení vlastním či obchodním znakem. Minimální počet je 5 ks od jednoho druhu zboží a zároveň minimální výše objednávky musí činit 2 500 Kč bez DPH za jeden druh zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (telefonicky nebo písemně formou kupní smlouvy).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzené kupní smlouvy kupujícím v písemné podobě elektronickou formou nebo poštou. Objednávka je pro kupujícího závazná, tedy již v době, kdy prodávající vyvíjí úsilí k její realizaci.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Jestliže kupující zruší svoji objednávku, má prodávají nárok na stornovací poplatek ve výši 15% z ceny stornovaného zboží + nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Tento poplatek i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím. Vyžadováním stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v průběhu příprav zakázky (přípravy k potisku, doprava, výroba raznic,…).

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v důsledku výrazné změny směnečného kurzu Kč vůči cizím měnám.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Svatoplukova 2777/1, 703 00 Ostrava - Vítkovice;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na základě zálohového listu na účet prodávajícího č. 86-5294800267/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen účet prodávajícího).

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojenými s dodáním zboží se rozumí dopravné a balné a rozlišují se podle typu úhrady:
- při platbě v hotovosti v provozovně prodávajícího se účtuje balné 50 Kč za balík;
- při platbě na dobírku se účtuje dopravné a balné ve výši 180 Kč za balík;
- při platbě bezhotovostně předem se účtuje dopravné a balné ve výši 150 Kč za balík.

Při zvýšení tarifů PPL, České pošty či jiných specializovaných dopravců si prodávající vyhrazuje právo tyto ceny jednostranně upravit.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají vyšší skutečné expediční náklady, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich reálné výši.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající může kupujícímu poskytnout agenturní nebo množstevní slevy.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě je považováno za podstatné porušení sjednané smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Pro případ, že bude prodávající v prodlení s plněním svého závazku, je kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a krátce to popsat v dodacím listě při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, tzn. zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží upravuje Reklamační řád prodávajícího, umístěný na tomto internetovém obchodě v oddíle Informace.

 1. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

U smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřených se společností VELA CZECH, s.r.o., (dále jen „prodávající“) prodejem na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „smlouva“), může kupující, který je spotřebitelem odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Bude-li kupujícímu – podnikateli umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno kupujícímu – podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, které jsou nezbytné vynaložit pro znovuzařazení zboží do prodeje.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo u prodejce, pak příslušná částka bude předána pouze osobě, která je oprávněna jednat za dotyčnou právnickou osobu nebo osobě, jež se prokáže plnou mocí.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je umístěn na webové stránce e-shopu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení kontaktní osoby, adresa pro doručení, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Potvrzuje dále, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

VELA CZECH, s.r.o.

Svatoplukova 2771/1

703 00 Ostrava - Vítkovice,

CZECH REPUBLIC

www.vela.cz, www.vela.promotextil.eu

email: vela@vela.cz

mobil: +420 725 117 044 (Severní a Jižní Morava – Ondřej Černík), +420 602 710 039 (Jižní a Severní Morava – Petr Zatloukal), +420 721 288 704, (Čechy – František Vítek), +420 720 944 681 (Morava a Čechy - Radka Novotná)

tel.: +420 596 121 269, 595 136 919

 V Ostravě dne 12. 12. 2018

Soubory ke stažení